תקנון רכישה ושימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש

השימוש באתר האינטרנט ו/או באפליקציה כהגדרתם להלן כל רכיב שלהם (להלן: "האתר" ו/או "האפליקציה")  על ידך – משתמש הקצה (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, אשר עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת, חלים על מלוא השירותים הניתנים, באופן ישיר או עקיף ואשר זמינים באופן מקוון ("online"), דרך אמצעי נייד (כגון אך לא רק אמצעי סלולארי), ועל ידי דוא"ל או כל אמצעי אחר, כפי שנקבעו על ידי מור קנדי ע.מ. 300748266 (להלן: "המפעילה").

על ידי גישה, דפדוף ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולה מכל סוג באתר ו/או באפליקציה אתה, המשתמש, מצהיר ומאשר כי קראת, הבנת והסכמת באופן בלתי מסוייג לתנאי השימוש, כי הנך מודע לתנאי השימוש ומקבל אותם על עצמך, וכי לא יהיו לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה, האתר ו/או האפליקציה, בעלי האתר והאפליקציה ו/או מי מטעמם, וכי הנך מוותר בזאת מראש על כל טענה כאמור מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה על פי תנאי השימוש.

למען הסר ספק, לא כל מוצר / קורס הנרכש באתר מזכה את המשתמש / הלקוח בשימוש באפליקציה.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע מכל שימוש באתר ו/או האפליקציה, לרבות הרשמה אליו.  

תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר ו/או באפליקציה מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

בהסכם זה תהא למונחים הבאים הפרשנות הנקובה בצידם:

"האתר" –  מור קנדי, פשוט למשחק  https://funlearning.co.il/

"האפליקציה" – אפליקציה זו, מאגר משחקים לימודיים – פשוט למשחק.

"משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושים שימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה, לרבות, צפייה, גלישה, רכישה, הרשמה לאתר.

"המפעילה" – מור קנדי ע.מ. 300748266

"מידע" ו/או "תוכן" – כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית (icon).

  1. התכנים באתר ו/או באפליקציה והמידע המוצג בו

א)       האתר ו\או האפליקציה בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמש כמו שהם (AS IS).

ב)        ידוע למשתמש והוא מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יעלה לאתר ו/או לאפליקציה תכנים שאינם עומדים בתנאי שימוש אלו, וכן כי לא יעלה כל תמונה ו/או תוכן ו/או מידע מכל סוג שהוא (להלן: "התכנים") אשר צד שלישי הינו או עשוי להיות בעל הזכויות בו ללא רישיון מתאים. עוד הובהר למשתמש והוא מצהיר ומתחייב בזאת כי כל התכנים שיעלה לאתר ו/או לאפליקציה יהיו כאלו שמאפשרים שימוש חופשי, הן פרטי והן מסחרי וידוע לו כי בהעלאת התכנים כאמור לאתר ו/או לאפליקציה הוא מעניק רישיון בלתי הדיר למפעילה לעשות כל שימוש בתכנים, הן באופן פרטי והן באופן מסחרי והתכנים שיועלו יהפכו להיות גם קניינה המלא של המפעילה ולא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל טענה ביחס לזכויות שהוענקו למפעילה, לרבות דרישה כלשהיא לתמלוגים ו/או תשלומים ו/או פיצויים מכל סוג כלפיה. ככל שיתברר שהצהרה מהצהרות המשתמש בעניין זה אינן נכונות ובעקבות פעולה ו/או מחדל שלו ייגרמו למפעילה הוצאות או נזקים כלשהן, מתחייב המשתמש באופן בלי מסוייג ובלתי חוזר כי ישפה את המפעילה מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק כאמור, גם ללא דרישת אסמכתאות בעניין.

ג)         המפעילה עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר ו\או האפליקציה יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. המפעילה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן מכל סוג שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

ד)        המפעילה מבהירה כי המידע המוצג באתר ו/או באפליקציה אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או תוכנה ו/או אפליקציה ו/או אפליקציה כלשהו, או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר ו/או באפליקציה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והמפעילה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין למפעילה כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין המפעילה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

ה)        אין בתשדורת מידע לאתר ו/או לאפליקציה או מהם כדי ליצור בין המשתמש לבין המפעילה יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתקנון זה. זכויות הצדדים הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר ו/או באפליקציה או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכויות נוספות. 

2.        תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה

  1.  

א)       השימוש באתר ו/או באפליקציה כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה, מבלי לגרוע מכלל האמור במבוא למסמך זה.

ב)        תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין המפעילה לבין המשתמש באתר ו/או באפליקציה.  

ג)         תשומת לבך שוב לעובדה, כי בשימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או ובשירותיהם הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לגלוש ו/או לעשות בו כל שימוש שהוא באתר ו/או באפליקציה.

ד)        המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר ו/או באפליקציה מותנה ברישום מוקדם וביצירת משתמש, כאשר המפעילה- לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לסרב ליצירת משתמש כאמור, או להגביל ו/או למחוק בכל אופן שנראה לה משתמש קיים מכל סיבה שהיא.

ה)        ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר ו/או האפליקציה עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה ו/או תוכנה במחשבך ו/או במכשירך, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש נותן הסכמתו להתקנת כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר ו/או האפליקציה מעת לעת (קרי, לא רק לצורך השימוש הראשוני, אלא גם לאחר מכן), על חשבונו ואחריותו הבלעדיים. המפעילה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ו/או לאפליקציה, ולתכנים המצויים בהם, והצגתם, עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה (או עדכונים של מערכת זו) והתוכנות השונות שבמכשיר המשתמש ולהגדרותיהם. המפעילה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במכשירים שונים.

ו)         המפעילה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס למידע המופיע באתר ו/או באפליקציה. הואיל וחלק עיקרי מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלמפעילה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין המפעילה ערבה למידת הדיוק של מידע זה; על המשתמשים להיום ערים לכך כי הם עשויים להיות חשופים למידע כוזב ו/או פוגע ו/או מטעה ו/או אסור של צדדים שלישיים, לנקוט משנה זהירות ולנהוג בחכמה בעת התקשרות עם משתמשים אחרים באתר ו/או האפליקציה. בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה מאשר המשתמש כי הוא מודע לסכנות האמורות לעיל.

ז)         המפעילה איננה אחראית ו/או ערבה לטיב ההצעות ו/או השירותים המוצעים על ידי נותני שירותים באתר ו/או באפליקציה.

ח)        המפעילה אינה מתחייבת כי המידע באתר ו\או האפליקציה יופיע ללא טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או נזקים ו/או כשלים וכי המידע יהיה חסין מפני גישה של "האקרים" או כניסה בלתי מורשית לאתר בדרך לא חוקית. התקשרויות המתבצעות בין משתמשי האתר ו\או האפליקציה לבין נותני השירותים יסוכמו ויבוצעו על ידי משתמשי האתר ו\או האפליקציה בלבד והמפעילה לא תהיה צד לכל התקשרות, בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר כי שימוש בשרותי התשלום של האתר ו/או האפליקציה, לרבות סליקת כ"א לא תהפוך את המפעילה כצד להתקשרות בין משתמשי האתר ו/או האפליקציה.

ט)       המשתמש מצהיר בשימושו באתר ו/או באפליקציה, כי הוא מכיר בכך שהשימוש ברשת האינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת המפעיל, ושהמפעיל לא יהיה אחראי לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. כך, ייתכן והאתר ו/או האפליקציה יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת, וזאת הן בשל נסיבות התלויות במפעיל והן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בו; כן יתכן שגישה לאתר ו/או לאפליקציה תופרע, תשובש ואף תופסק באופן זמני או לצמיתות, והמשתמש פוטר את המפעיל בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב אירועים כאמור לעיל;

י)         למפעילה תהא הזכות בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או יישום ואף שימוש גורף באתר ו/או באפליקציה, לרבות נגישות התוכן והפעלת אפליקציות. המפעילה תהיה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע.

יא)     המפעילה תהא רשאית, מעת לעת, לבצע שדרוגים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או התקנות שונות באתר ו/או באפליקציה, וזאת בתדירות ובאופן שתחליט המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמש אינו רשאי להתנגד לקבלת עידכונים אלו. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות המפעילה, המפעילה תהא רשאית להתנות את המשך השימוש באתר ו/או באפליקציה או בכל חלק מהם בקבלת עדכון או כל חלק ממנו, וכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את האתר ו/או האפליקציה על מכשיר ו/או מערכת ו/או משתמש שלא הותקנו אצלם העדכונים האמורים תוך פרק זמן סביר משחרורם.

יב)      אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

יג)       אין להציג תכנים מהאתר ו/או האפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, אפליקציה, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר ו/או באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

יד)      תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ו/או האפליקציה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או אפליקציה תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ו/או האפליקציה בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

טו)     המפעילה תהיה רשאית לחסום ו/או למנוע גישה בכל דרך לאתר ו/או לאפליקציה, בין המקרה של הפרת תנאי שימוש אלו ובין כתוצאה מכל התנהלות אחרת אשר לדעתה של המפעילה הינה בלתי ראויה, בלתי מוסרית ו/או מכל סיבה אחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

3.        זכויות יוצרים

  •  

א)       האתר, האפליקציה והתוכן המופיעים בהם, לרבות פטנטים, שם האתר על הטיותיו, עיצוב האתר, יישומי התוכנה, יישומונים, מדגמים, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע"), בין שהינם רשומים ובין אם לאו, מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

ב)        המידע הוא קניינה הבלעדי של המפעילה או של צדדים שלישיים אשר התירו למפעילה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר ו/או האפליקציה. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רשיון, לעשות שימוש מסחרי, ליצור עבודות נגזרות או  למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או באפליקציה ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של המפעילה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

4.        פרסומות, מצביעים וקישורים אלקטרוניים( (Links

  •  

א)       באתר ו/או באפליקציה עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי המפעילה (להלן: "קישורים"). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין למפעילה שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר ו/או באפליקציה כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המפעילה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. המפעילה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

ב)        אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על עידוד השימוש ו/או תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המפעילה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר.

ג)         המפעילה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

ד)        המפעילה איננה אחראית לתוכן מודעות ו/או פרסומות באתר ו/או באפליקציה והן אינן מהוות הצעה ו/או עידוד מטעם המפעילה להיענות למודעות ו/או פרסומות אלה.

5.        אחריות

  •  

א)       התוכן המוצג באתר ו/או באפליקציה נאסף ממקורות רבים. למפעילה אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.

ב)        מובהר, כי כל ההצעות המועלות על ידי נותני שירותים נעשו על דעתם מבלי שיש למפעילה כל פיקוח על תוכן ההצעות, נכונותן, זהות המציע וכל כיוצא בזה פרטים אחרים ו/או נוספים הכלולים במודעה ו/או בפניה.

ג)         המפעילה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר והאפליקציה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או באפליקציה כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים.

ד)        כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או באפליקציה ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר ובאפליקציה, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה.

ה)         השימוש באתר ו/או באפליקציה נעשה על אחריות המשתמש בלבד. המפעילה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר ו/או האפליקציה. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר ו/או האפליקציה  והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר ו/או באפליקציה, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. המפעילה אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב, תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ו/א ובאפליקציה, וכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר ו/או האפליקציה.

ו)         המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר ו/או באפליקציה, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

6.        הגנה על הפרטיות, שימוש במידע ומאגרי מידע

  •  

א)       המפעילה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ו/או האפליקציה. יחד עם זאת, שומרת המפעילה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ו/או באפליקציה, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר ו/או באפליקציה, הפעלתם ותוכנם, או הצעת שירותים ושימושים מתאימים.

ב)        בכפוף לאמור לעיל, מתחייבת המפעילה, שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של המפעילה בקשר לתפעול האתר ו/או האפליקציה וכן לצורך גביית כספים המגיעים מהמשתמש במידה ועשה שימוש בשירותי תשלום. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המפעילה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה למפעילה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית המפעילה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר ו/או האפליקציה, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שהמידע כאמור, לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

ג)         המפעילה רשאית לבצע פיקוח ממוחשב על פעילות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, לרבות על דרך של אמצעי תוכנה גלויים ונסתרים ושימוש ב "עוגיות" (Cookies) והמשתמש מסכים לכך. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם באתר זה ו/או באפליקציה זה, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת המפעילה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

ד)        משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.

ה)        אין להוריד את ההקלטות ו/או הסרטונים הכלולים בקורסים ו/או באתר ו/או באפליקציה, ואין להעביר אותם הלאה. גם במידה ויש חומרים להורדה- אין להפיץ אותם והם לשימושו האישי בלבד של הלקוח.

ו)         מובהר בזאת כי הסדנאות מוקלטות על ידי המפעילה, אשר תהא רשאית לשמור בידה העתק מההקלטה, לערוך אותה ו/או לעשות בה כל שימוש אחר, בין פרטי ובין מסחרי, והלקוח נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת ובלתי מסוייגת לכך, כאשר ברור לו כי לא יהיה זכאי לכל תגמול ו/או תשלום מכל סוג שהוא ביחס לאמור.

7.        ביצוע תשלומים באתר ומדיניות ביטול עסקה

א)       רכישות המבוצעות באמצעות האתר מתבצעות באמצעות חברת סליקה חיצונית, והנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה עקב תקלות ו/או שיבושים ו/או כל נזק אחר הנוגע לתהליך הסליקה באתר.

ב)        ביטול עסקה לרכישת סדנה ו/או קורס ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר, תעשה בהתאם למדיניות הביטולים וההחזרים המפורטת להלן.

(1)      הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק, שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 3 ימי עסקים קודם למועד תחילת הקורס, תזכה את הלקוח להחזר מלא בגין כל התשלומים ששילם בגין העסקה (להלן: "ביטול עסקה"). למען הסר ספק, ביטול שיבוצע תוך פחות מ-3 ימי עסקים קודם למועד תחילת הקורס, לא יזכה את הלקוח בהחזר כלשהוא.

(2)      בביטול עסקה כאמור תנכה המפעילה 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול.

(3)      החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי דין ובהתאם למועדי ותנאי חברת האשראי ו/או חברת הסליקה.

(4)      ביטול עסקה לרכישת קורס ו/או סדנה הכוללים מספר מפגשים, אשר תעשה לאחר מועד המפגש הראשון, בין אם הלקוח השתתף במפגש ובין אם לאו, לא תזכה את הלקוח בהחזר כספי.

(5)      יובהר כי אי התייצבות ו/או השתתפות בסדנה ו/או קורס ו/או כל שירות אחר המוצע באתר, לא תיחשב כהודעת ביטול. מבלי לגרוע באמור לעיל, בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות המונעות מהלקוח השתתפות בסדנה ו/או בקורס ו/או בכל שירות אחר המוצע באתר, תוכל המפעילה לבצע סיכוי כספי של התמורה ששילם הלקוח, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפנים משורת הדין.

8.        שונות

  •  

א)       המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר ו/או באפליקציה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

ב)        כל עוד לא הוצהר אחרת מפורשות, התוכנה הדרושה עבור השירותים שלנו או הזמינה או שבשימוש של אתר האינטרנט שלנו וזכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים או כל זכות אחרת) של התכנים, המידע והחומרים שעל אתר האינטרנט הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או הספקים שלה.

ג)         ככל שסעיף כלשהו בתנאים אלה הינו או יהיה חסר תוקף, לא צפוי או לא מחייב, אתם תישארו מחויבים על ידי הסעיפים האחרים המפורטים בזאת. במקרה שכזה, האכיפה של סעיף חסר תוקף זה תבוצע למרות הכול במידת הניתנת על פי החוק המתאים, ואתם תסכימו לכל הפחות לקבל תוקף דומה לסעיף חסר התוקף, הלא צפוי או לא מחייב, שניתן על ידי התכנים והמטרות של תנאים אלה או לשפות את החברה בגין כל נזק או הפסד שייגרם לה (בין במשפט ובין מחוץ למשפט).

ד)        המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתראה לנכון. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

ה)        תנאים אלה והסעיפים של השירותים שלנו יפורשו וייקבעו בהתאם לחוק הישראלי ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין או סכסוך הנובע מתנאים כלליים אלה ו/או שירותי החברה ו/או השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

9.        אודות

המפעילה, מור קנדי ע.מ. 300748266, אשר משרדיה ממוקמים ברח' חיים בר לב 32/110, תל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קורסים
קורסים אונליין
Workshop
סדנאות והשתלמויות
  • תגיות

  • פוסטים אחרונים

  • קטגוריות